top of page
Introducing our law firm
GC Yeminli Mali Müşavirlik  kopya.jpg

G&C
Yeminli Mali Müşavirlik

G&C Yeminli Mali Müşavirlik olarak vizyonumuz, mükellef odaklı hizmet anlayışıyla her zaman ulaşılabilen, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde hızlı ve çözüm odaklı hizmet sunarak, müşteri güven ve bağlılığını kazanmış bir Yeminli Mali Müşavirlik şirketi olabilmektir. Bu anlamda; müşterilerimizle birlikte dengeli büyümek en büyük hedefimizdir.

Bilgiye yapılan yatırım

en yüksek faizi verir. 

Benjamin Franklin

Sorular & Cevaplar

Sorular ve Cevaplar

01.

Vergisiz Birleşme Mümkün Müdür?

Birleşilen kurum tarafından; 

1-Münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarının ödeneceğinin ve diğer ödevlerinin yerine getireceğinin taahhüt edilmesi,

2-Münfesih kuruma ait beyannamenin müşterek imzalanıp Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde beyan edilmesi, 

Durumunda münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir; birleşmeden doğan kârlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez.

02.

Ar-Ge ve Yenilik Projelerine Sağlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Avantajları Nelerdir?

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü, ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. 

Ayrıca bu harcamalar, 213 sayılı Kanuna göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması hâlinde ise doğrudan gider yazılır. 

Bununla birlikte Ar-Ge departmanında çalışanlar personele ödenen ücretler için gelir vergisi stopaj teşviki ile Damga Vergisi istisnaları bulunmaktadır.

03.

Kurumlar Vergisi Kanununa Göre 'İhracat Muaflığı' Ne Anlama Gelmektedir?

İhracat hacminin genişletilmesi ve dolayısıyla döviz gelirlerinin arttırılması amacıyla ihraç edilmek üzere yabancı kurumlar tarafından (Türkiye'de iş yeri olsa veya daimî temsilci bulundursa dahi) Türkiye'de satın aldıkları malları Türkiye'de satmaksızın yabancı ülkelere göndermelerinden doğan kazançlar, Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz. 

04.

Bağış Harcamaları Vergi Matrahından İndirilebilir mi?

Bağış ve yardımların vergi matrahından indirilebilmesi için belli şartların sağlanmış olması gerekir. Bu şartlar ilk olarak bağışın yapılacağı kurum ve kuruluşlara ilişkindir. Bununla birlikte; gerek Kurumlar Vergisi Kanunu'na gerekse Gelir Vergisi Kanunu'na göre yapılacak olan bağışların bir kısmı için tutarsal olarak sınır bulunmaktadır. Ayrıca bağış harcamalarıyla sponsorluk ve reklam harcaması arasında vergisel anlamda çok ince ayrımlar bulunmakta olup, herhangi bir eleştiri ile karşılaşmamak için detaylara dikkat etmek gerekir. 

05.

Yurtdışında Şirket Kurmak ve Şube Açmak Arasında Vergisel Olarak Fark Var mıdır?

Yurtdışında faaliyet göstermek için ilgili ülkede ayrı bir şirket kurmak ile mevcut şirketinize ilgili ülkede şube açmak arasında vergisel anlamda bazı farklılıklar olduğu gibi benzer yönler de bulunmaktadır. Her iki durumda da faaliyet gösterilecek olan ülke ile Türkiye arasında düzenlenen Çifte Vergileme Önleme Anlaşması (ÇVÖA) bulunup bulunmadığı ve varsa anlaşma hükümlerinin analizi gerekmektedir. Bununla birlikte Kanunlarımıza göre yurt dışı şube kazançlarına tanınan istisnalar bulunmakla beraber yurtdışında ödenen verginin mahsubuna ilişkin düzenlemeler de bulunmaktadır.

06.

Sermaye Arttırımı veya Yeni Şirket Kuruluşunda Kurumlar Vergisi Avantajı Var mıdır?

Sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden TCMB tarafından açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın yarısı kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir.

07.

İhraç Kayıtlı Teslimin Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?

İhraç kayıtlı teslim, imalatçılar tarafından imal edilen malların ihracatçılara ihraç edilmek üzere KDV tahsil edilmeksizin teslimi anlamına gelmektedir. Tahsil edilmeyen KDV vergi idaresine beyan edilmekte ancak ödenmeyerek tecil edilmektedir. Şayet süresinde ihracat gerçekleşirse tecil edilen KDV vergi idaresi tarafından terkin edilmekte, devreden KDV bulunması durumunda ise iade alınabilmektedir. İhracatı teşvik amaçlı getirilen düzenleme ihracatçılar tarafından oldukça rağbet görmektedir. Ancak...

08.

Öğrencilere Verilen Burslar Vergi Matrahından İndirilebilir mi?

Öğrencilere yönelik burs harcamaları ticari faaliyetle ilişkilendirilmemesi gerekçesiyle gider olarak kabul edilmemektedir. Ancak, bazı şartların sağlanması halinde öğrencilere verilen burslar ücret gideri olarak değerlendirilerek ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmektedir. Ücret olarak öğrenciye ödenen bu tutarlar şartların sağlanması durumunda gelir stopaj vergisinden de istisna olmaktadır. 

Image by NORTHFOLK

Haberler & Güncellemeler

bottom of page