top of page
  • Yazarın fotoğrafıCaner Turunç

Brüt Ücret veya Net Ücret Üzerinden Belli Oranda Zam Yapılmasının İşçi ve İşverene Yansıması

(319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği’nde Yer Alan Örnek Üzerinden)

25.12.2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.12.2021 tarih ve 7349 sayılı ‘Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile ‘Asgari Geçim İndirimi’ uygulamasına son verilerek tüm ücretler için asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden kısmı gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

25.12.2021 tarihli ve 31732 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 319 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’yle de konuya ilişkin detaylı örneklere yer verilmiştir. Tebliğ’de yer alan 5 no.lu örnekte asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde edenlerde gelir vergisi istisnasının nasıl uygulanacağına ilişkin örnek yer almaktadır.

Aşağıda yapacağımız çalışmada;

1. Önce Tebliğ’deki ‘Örnek 5’ olduğu gibi, 2. Ardından örnekteki Brüt Ücret olan 8.000,00-TL üzerinden %35 zam yapıldığı senaryonun işçi ve işverene yansıması, 3. Son olarak örnekteki Ortalama Net Ücret olan (74.403,28/12=) 6.200,27-TL üzerinden %35 zam yapıldığı senaryonun işçi ve işverene yansıması,

Paylaşılacaktır.

Aşağıda yer verdiğimiz hesaplama tablolarından hareketle;

  • Net ücret tutarı üzerinden anlaşma yapılması durumunda personel açısından,

  • Brüt ücret tutarı üzerinden anlaşılması durumunda ise işveren açısından,

Avantajlı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

1. Tebliğdeki Örnek Örnek 5: İşveren (I)’nın işyerinde çalışan Bay (İ)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 8.000,00-TL’dir. Bay (İ)’ye başkaca bir ödeme yapılmamakta ve Bay (İ)’nin 193 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca, kesilen sigorta primi dışında bir indirimi bulunmamaktadır. Bay (İ)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.


2. Brüt Ücret Üzerinden Zam Yapılması İşveren (I)’nın işyerinde çalışan Bay (İ)’ye aylık brüt ücreti olan 8.000,00-TL üzerinden %35 zam yaptığı durumda 2022 yılı için aylık brüt ücreti 10.800,00-TL olmaktadır. Aşağıda görüleceği üzere brüt ücret üzerinden yapılan artış sonrasında Bay (İ)’nin elde ettiği toplam net ücret 94.997,06-TL olurken, işveren (I)’ya maliyet 129.600,00-TL olmaktadır.


3. Net Ücret Üzerinden Zam Yapılması

İşveren (I)’nın işyerinde çalışan Bay (İ)’ye aylık ortalama net ücreti olan 6.200,27-TL üzerinden %35 zam yaptığı durumda 2022 yılı için aylık ortalama net ücreti 8.370,35-TL olmaktadır. Aşağıda görüleceği üzere net ücret üzerinden yapılan artış sonrasında Bay (İ)’nin elde ettiği toplam net ücret 100.444,22-TL olurken, işveren (I)’ya maliyet 138.487,38-TL olmaktadır.

117 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page